Româna

CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE


I. CERINȚE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ CHIRIAȘUL

1.1. In vederea inchirierii unui automobil detinut de LOCATOR, CHIRIAȘUL trebuie să posede următoarele documente: permis auto pentru categoria de auto pe care dorește sa o închirieze de cel puțin un an, pașaport sau carte de identitate si card de credit emis pe numele sau. Documentele trebuie sa fie valabile pe intreaga perioada de inchiriere.

1.2. CHIRIASUL are posibilitatea de a include in contractul de inchiere numele unui CONDUCĂTOR AUTO SUPLIMENTAR, care trebuie sa indeplineasca aceleasi cerintele ca si CHIRIASUL.

1.3. Soferii care nu poseda un permis de conducere valid si valabil nu vor putea conduce automobilul.

1.4. CHIRIAȘUL declară că este conducător auto cu capacitate deplină, permis auto, pentru categoria de auto pe care dorește sa o închirieze, de cel puțin un an, deține toate documentele necesare și categoriile respective pentru conducerea automobilului închiriat.

1.5. CHIRIAȘUL declară că posedă permis de conducere național valabil, eliberat de urmatoarele autoritati: statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980; statelor membre ale Uniunii Europene sau statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. În cazul în care, soferul nu detine un astfel de permis, este necesar să posede şi permis de conducere internaţional, împreună cu permisul de conducere național. Orice sofer care are nevoie de un permis international de conducere, dar nu poseda unul, nu va putea conduce automobilul.

1.6. În cazul în care CHIRIAȘUL este o persoană juridică română sau străină, persoana juridică poartă responsabilitate solidară cu șoferul principal și șoferul suplimentar si declara fata de LOCATOR ca soferii respecta conditiile mentionate anterior. În cazul în care în contractul de închiriere figurează unul sau mai mulți șoferi suplimentari, ei poartă responsabilitate solidară cu persoana menționată in calitate de CHIRIAȘ.

1.7. In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulata, fara a datora nimic CHIRIASULUI sau intermediarului, in cazul in care CHIRIASUL sau Soferul auto suplimentar nu indeplinesc prezentele cerinte.

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

2.1. In cazul in care CHIRIASUL intruneste Cerintele din Capitolul I, Contractul de inchiriere se poate incheia. Contractul mentioneaza responsabilitatile LOCATORULUI fata de CHIRIAS si responsabilitatile CHIRIASULUI fata de LOCATOR atunci cand CHIRIASUL inchiriaza un automobil si achizitioneaza produse si optiuni suplimentare. Fac parte integranta din contract urmatoarele documente: Contractul de Inchiriere; prezentele Conditii Generale de Inchiriere; Lista de prețuri oficiale afisate la sediul/punctul de lucru sau pe pagina de internet al LOCATORULUIprevazuta in art. 6.6 (denumită în continuare “Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6”); Procesul verbal de predare -primire al automobilului.

2.2. CHIRIASUL va citi cu atentie documentele mentionate anterior iar, in cazul in care CHIRIASUL nu intelege sau nu doreste sa accepte dispozitiile cotractuale, va solicita informatii suplimentare unui membru al echipei LOCATORULUI.

2.3. Prin semnarea contractului de inchiriere CHIRIASUL, accepta termenii contractului de inchiriere, accepta Conditiile Generale de inchiriere și este de acord cu constatarile Procesului verbal de predare -primire al automobilului. De asemenea, CHIRIASUL este de acord sa inchirieze automobilul si, eventual, produsele si serviciile suplimentare, pe perioada inchirierii; sa plateasca sumele mentionate in contractul de inchiriere pentru automobil si pentru produsele si serviciile suplimentare pentru perioada inchirierii; sa plateasca taxele de inchiriere pentru orice prelungire a perioadei de inchiriere; sa plateasca taxe de administrare, amenzi, costuri provocate de furt sau daune, taxe de autostrada, amenzi sau costuri legate de parcare, trafic sau altele, si/sau orice alte plati conform termenilor din acest contract sau aparute ca urmare a utilizarii automobilului de catre Chirias sau de catre Conducatorul auto suplimentar.

2.4. Perioada de inchiriere mentionata in contract este perioada negociata de parti pentru preluare (data si ora inscrisa pe contractul de inchiriere) si returnare a automobilului catre LOCATOR (data si ora de mentionata in contractul de inchiriere), perioada exacta de inchiriere urmand a fi consemnata in Procesul-verbal de predare-primire.

III. CONSTITUIREA DEPOZITULUI

3.1. La incheierea Contractului de inchiriere, CHIRIASUL trebuie sa detina cardul de credit emis pe numele sau, a carui valabilitate trebuie sa depaseasca perioada de inchiriere, pentru plata pretului de inchiriere si blocarea depozitului. In cazul in care, cardul de credit este emis pe numele unui tert, aceasta persoana (POSESORUL CARDULUI) trebuie sa fie prezenta la incheierea Contractului de inchiriere pentru a-si da acordul pentru utilizarea cardului sau de credit, prin semnarea contractului de inchiriere in rubrica speciala. Deținătorul cardului poartă responsabilitate solidară cu CHIRIAȘUL și garantează obligațiile acestuia din urma.

3.2. Depozitul este constituit cu scopul de a garanta executarea cu bună credință a obligațiilor CHIRIAȘULUI din contract. Valoarea depozitului este menționată pe prima pagina a contractului de închiriere.

3.3. In cazul in care CHIRIASUL returneaza automobilul în termenul prevăzut, cu respectarea condițiilor de folosință corectă, fără daune și lipsuri, depozitul este eliberat în întreaga valoare.

3.4. Depozitul poate fi utilizat pentru despăgubirea LOCATORULUI pentru daunele produse de catre CHIRIAS automobilului pe perioada duratei contractuale și pentru acoperirea oricaror costurilor suplimentare ocazionate de catre CHIRIAS LOCATORULUI. LOCATORUL are dreptul să rețina întreaga valoare a depozitului sau o parte a acestuia, care este necesară pentru acoperirea cheltuielilor aferente daunelor suferite, precum și pentru despăgubirile datorate pentru incalarea de catre CHIRIAS a prezentelor Conditii Generale. Reținerea depozitului de către LOCATOR nu înlătură răspunderea patrimonială a CHIRIAȘULUI pentru daunele suferite de LOCATOR, daca valoarea acestora depășește valoarea depozitului.

3.5. CHIRIAȘUL/POSESORUL CARDULUI declara ca isi da acordul irevocabil și necondiționat ca in cazul in care intreaga valoare a depozitul a fost utilizata pentru a repara pagubele produse LOCATORULUI, în cazurile prevăzute în contract, LOCATORUL are dreptul de a retrage sume care depășesc valoarea depozitului, iar semnătura depusă în formularul de autorizare pe prima pagina a contractului va fi considerat ca fiind depusa și pe extrasele din POS-terminalul.

3.6. În cazul în care perioada de închiriere este mai lungă de douăzeci și cinci zile, CHIRIAȘUL este obligat, înaintea expirării zilei douăzeci și cinci din această perioadă sa furnizeze un nou depozit la punctul de lucru al LOCATORULUI sau prin link-ul pus la dispoziție de LOCATOR pentru furnizarea noului depozit. CHIRIAȘUL este obligat sa înființeze depozitul nou prin același card bancar. Dacă CHIRIAȘUL nu a făcut un depozit nou înaintea expirării perioadei de douăzeci și cinci zile de la furnizarea depozitului anterior, LOCATORUL are dreptul a aplica art. 6.7.2. din prezentele Condiții generale de inchiriere.

3.7. În cazul in care pe perioada inchirierii intervin modificari ale datelor cardului bancar furnizate (precum furt, pierdere, blocare sau altele), CHIRIAȘUL este obligat să informeze LOCATOR cu privire la schimbările produse în termen de maxim 24 ore de la data intervenirii modificarilor.

3.8. Prin eliberarea chitantelor de completare si anulare ale depozitelor, LOCATOR se degreveaza de indisponibilitatea sumelor din contul CHIRIASULUI/ POSESORULUI CARDULUI. LOCATOR nu este responsabil pentru imposibilitatea de rambursare a depozitului in cazul in care valabilitatea cardului bancar a expirat.

3.9. Depozitul se restituie la finalul perioadei contractuale, intr-un termen de maxim 30 de zile de la data semnarii Procesului verbal de predare-primire. LOCATOR nu raspunde pentru intarzierile in restituirea depozitului cauzate de factori externi precum intarzieri ale institutiilor bancare, greva, blocarea conturilor CHIRIASULUI etc.

IV. PREDAREA ȘI RESTITUIREA AUTOMOBILULUI

4.1. Automobilul este predat CHIRIAȘULUI în bună stare tehnică de funcționare, curat atat la interior cat si la exterior, cu anvelopă de rezervă, anvelope runflat sau trusă de reparații de urgență și alte echipamente necesare, informatii care vor fi incluse în cuprinsul Procesului verbal de predare-primire care se incheie de catre parti, document care este parte integrantă a contractului de inchiriere.

4.2. La încheierea contractului, CHIRIASUL poate formula observații, dacă există, cu privire la aspectul exterior sau interior al automobilului care vor fi incluse în cadrul Procesului verbal de predare-primire, orice observatii ulterioare nu vor fi luate in considerare.

4.3. CHIRIAȘUL va primi copii ale documentelor automobilului, iar originalele vor fi furnizate la solicitarea autoritatilor, pentru prevenirea eventualelor fraude.

4.4. Restituirea automobilului catre LOCATOR se va face la locul, data si ora stabilite de CHIRIAS impreuna cu LOCATORUL, date care vor fi incluse in Contract si in Procesul verbal de predare-primire.

4.5. In cazul in care CHIRIASUL doreste sa restituie automobilul la o alta adresa, data sau ora decat cele incluse in contract, este obligat sa notifice LOCATORUL, in scris, prin e-mail la adresa indicata in Contract, cu cel putin 48 ore anterior datei si orei în care CHIRIAȘUL dorește să returneze automobilul, care este supusa confirmarii din partea LOCATORULUI, pentru a deveni aplicabila.

4.6. In cazul in care CHIRIASUL doreste sa returneze automobilul la o alta locatie decat cea mentionata in Contract, se obliga sa acopere toate costurile ocazionate LOCATORULUI, în legătură cu returnarea automobilului, conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6.

4.7. CHIRIAȘUL urmează a-și aloca timp suficient pentru a permite LOCATORULUI inspecția automobilului și semnarea Procesului verbal de predare – primire, în care va fi reflectată starea automobilului la returnarea acestuia LOCATORULUI.

4.8. In cazul in care in cadrul inspecției automobilului efectuata de catre LOCATOR la returnare, se constata existenta unor defecțiuni sau lipsuri, CHIRIAȘUL este obligat sa suporte contravaloarea tuturor lucrarilor de remediere, conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6.

4.9. În cazul în care CHIRIAȘUL refuză, fara motiv, sa semneze Procesul verbal de predare-primire la returnarea automobilului, acesta este semnat de minim doi angajati ai LOCATORULUI, care atestă refuzul, iar constatările din procesul verbal obligă CHIRIASUL si vor putea fi folosite ca probe în fața instanței. În ipoteza constatării unor daune aduse automobilului sau neexecutării obligațiilor CHIRIAȘULUI cu privire la returnarea automobilului in starea in care a fost predat, faptele constatate vor fi probate și prin fotografii, realizate de către reprezentantii LOCATORULUI, din care vor rezulta informaíi referitoare la: numărul de înmatriculare al automobilului, data și ora realizării fotografiilor, precum și neconformitatea constatată cu privire la tipul și integritatea tehnică a automobilului.

4.10. Abandonarea de catre CHIRIAS a autoturismului, fara notificarea LOCATOR in scris, fara a preda cheia unui reprezentant al LOCATORULUI si fara semnarea Procesului verbal de predare-primire va atrage raspunderea CHIRIASULUI pentru toate costurile ocazionate LOCATORULUI, precum: cele aferente relocarii autoturismului la punctul de lucru al LOCATOR din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea initiala, in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleasi conditii sunt valabile si in cazul in care clientul refuza predarea masinii.

4.11. În cazul neprezentarii CHIRIASULUI in vederea returnării automobilului închiriat la locul, data și ora de returnare menționate în contract, fara a fi incidente dispoziile referitoare la prelungirea inchirierii, conform Capitolului XI, LOCATORUL are dreptul a efectua toate demersurile necesare la autoritățile competente pentru a semnaliza furtul automobilului.

V. PREȚURI SI MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Prețul integral pentru închirierea automobilului trebuie plătit în momentul primirii automobilului și semnării procesului verbal de predare-primire si este mentionat in Contractul de inchiriere.

5.2. Prețul de inchiriere precum si toate taxele suplimentare si penalitatile prevazute in Lista de preturi oficiala sunt exprimate in EURO, plata urmand a fi efectuata de catre CHIRIAS in LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data emiterii de catre LOCATOR a facturii.

5.3. Prețul de închiriere nu include contravaloarea materialelor consumabile, precum: lichid de parbriz, Adblue, combustibil/energie electrică consumată a electromobilului, care sunt in sarcina exclusiva a CHIRIASULUI pe intreaga durata de închiriere.

5.4. În prețul de închiriere nu sunt incluse amenzile aplicate CHIRIASULUI sau LOCATORULUI, din culpa CHIRIASULUI, în timpul folosirii automobilului, pentru nerespectarea legislatiei privind circulația rutieră din România, amenzi care sunt in sarcina exclusiva a CHIRIASULUI.

5.5. În cazul în care CHIRIAȘUL returnează automobilul înaintea expirării contractului, LOCATORUL va returna CHIRIASULUI o parte din pretul de inchiriere achitat, contravaloarea acestei sume se va calcula astfel: din pretul de inchiriere achitat se va scadea suma datorata LOCATORULUI pentru zilele de folosință a automobilului, conform prețului de închiriere zilnică, la care se aplica o majorare de 20% pentru perioada de folosință precum si contravaloarea a 3 zile de închiriere, dar nu mai mult de prețul de închiriere pentru perioada convenită inițial. Returnarea automobilului înaintea termenului prevăzut nu inlatura obligația CHIRIAȘULUI de a returna automobilul închiriat în limitele programului de lucru, în locul menționat în contract.

VI. OBLIGAȚIILE ȘI DECLARATIILE CHIRIAȘULUI

6.1. CHIRIAȘUL este obligat:

  6.1.1. A folosi automobilul conform destinației stabilite prin contractul de inchiriere, a-l conduce cu grija unui bun proprietar, respectând legislatia privind circulația rutieră.
  6.1.2. A respecta instrucțiunile și recomandările producătorului și/sau furnizorului automobilului, precum și cerințele asiguratorului și LOCATORULUI; a proteja automobilul de uzurpări sau distrugeri și a lua toate măsurile pentru protecția acestuia.
  6.1.3. Sa se asigure ca automobilul nu este condus decat de persoanele mentionate in contractul de inchiriere, respectiv CHIRIAȘUL și CONDUCĂTORUL AUTO SUPLIMENTAR. În cazul în care CHIRIASUL nu respecta aceasta obligatie, CHIRIAȘUL poartă intreaga responsabilitate cu privire la daunele produse LOCATOR și costurile suplimentare ocazionate, taxele TOP PROTECTION si PREMIUM PROTECTION nefiind aplicabile in acest caz.
  6.1.4. A păstra responsabil cheia și certificatul de înregistrare al automobilului, a nu le lăsa în automobil la părăsirea acestuia și în locuri fără supraveghere, unde ar putea fi furatea sau deterioratea.
  6.1.5. A se asigura personal că toate accesoriile furnizate suplimentar de către LOCATOR, precum scaunul de copil, lanțuri de zăpadă, suporturi de schi și altele sunt asigurate și amplasate în mod corespunzător. LOCATORUL nu este responsabil pentru producerea unor incidente sau accidente din cauza fixării sau așezării incorecte a accesoriilor de catre CHIRIAS.
  6.1.6. Sa retuneze automobilul cu rezervorul plin, in caz contrar CHIRIAȘUL plătește contravaloarea combustibilul lipsa precum si o taxa administrativă, in conformitate cu Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de LOCATOR. La returnarea electromobilului cu bateria încărcată sub 80%, CHIRIAȘUL plătește energia electrică lipsa precum si taxa administrativă, in conformitate cu Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6. Energia electrică utilizată de la stațiile de încărcare, prin cardurile de acces la acestea, puse la dispoziție la începutul închirierii, este plătită de către CHIRIAȘ, conform informațiilor prezentate de furnizor.
  6.1.7. A plăti taxele administrative, descrise în art. 9.9 din Condițiile generale de inchiriere, în cazul în care sunt prezente condițiile pentru plata acestora.
  6.1.8. Sa solicite LOCATORULUI o autorizare expresă, acordată prin procură separata, pentru a putea părăsi frontierele României cu automobilul închiriat.
  6.1.9. Sa suporte intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a autoturismului pentru LOCATOR, în următoarele cazuri:
   a) accident rutier sau daune produse automobilului din culpa CHIRIAȘULUI, inclusiv în caz de „CULPĂ COMUNĂ“ sau „CULPA NEDETERMINATĂ“;
   b) Furtul de piese ale automobilului și echipamentului acestuia, lipsa de elemente, wifi, scaune pentru copii, suport de schi și alte asemenea accesorii și echipamente suplimentare, astfel cum sunt mentionate in Procesul verbal de predare-primire;
   c) Oricare daună apărută și provocată automobilului închiriat (inclusiv daune provocate anvelopelor, jantelor, șasiului sau spargerea geamurilor), inclusiv distrugerea sa completă, care nu este atestată prin act emis de Organele de politie, întocmit conform prevederilor legale incidente;
   d) Daunele și pierderile provocate ca urmare a conducerii automobilului sub influența alcoolului, drogurilor sau altor substanțe stupefiante, precum și în cazul punerii automobilului la dispoziția unei persoane care nu este menționată în contract in calitate de sofer suplimentar sau fără capacitatea necesară.
   e) Nereturnarea de către CHIRIAȘ a certificatului de înregistrare, cardului de alimentare (electromobil), cheii, poliței RCA (împreuna sau separat) și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare a automobilului, în cazul furtului automobilului de un terț sau in cazul pierderii sau distrugerii de catre CHIRIAS sau de un tert. Se aplică o taxă fixă, precum și taxa de staționare pentru 5 zile, pentru perioada respectivă, conform Listei de prețuri oficiale prevazuta in art. 6.6.
   f) La radierea din circulație și/sau încetarea înregistrării automobilului și/sau reținerea automobilului inchiriat de către Organele de Politie, din culpa CHIRIAȘULUI, acesta este obligat a plăti o taxă administrativă în valoare de 500 euro, pe langa repararea prejudiciului produs LOCATORULUI.
   g) În cazul în care, pe durata contractului de închiriere, Chiriasul provoaca din culpa sa daune automobilului, care impun introducerea automobilului în centru de service, precum si situatia din litera f) (denumita in continuare “stationarea”), CHIRIAȘUL datorează LOCATORULUI despagubiri pentru perioada de stationare, in care automobilul nu poate fi utilizat de LOCATOR conform destinației sale, respectiv nu poate fi închiriat. Valoarea despagubirii se va calcula astfel: se vor înmulți numărul de zile de stadionare, cu chiria zilnică fixă, menționată în Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6. Staționarea va fi probată prin procese verbale emise de catre centrul de service, care certifică intrarea și ieșirea automobilului din centrele de service auto, staționarea in vederea livrării de piese de schimb și/sau cu termenele descrise în documentul de aplicare a unei măsuri administrative, emis de autoritățile competente. Despăgubirea convenită nu exclude dreptul LOCATOR de a solicita CHIRIAȘULUI acoperirea integrala a daunelor produse.
  6.1.10. În cazul in care CHIRIAȘUL a respectat legislatia privind circulația rutieră dar s-a produs un accident rutier, daune sau furt al automobilului închiriat, pentru care nu este incidenta nici una din ipotezele prevăzute în art. 6.1.9, dar a decis sa nu achite taxa suplimentară, TOP PROTECTION sau PREMIUM PROTECTION, acesta este responsabil pentru daunele produse automobilului in limita depozitului furnizat.

6.2. Este absolut interzisă folosirea automobilului de catre CHIRIAS pentru: impingerea sau tractarea unui alt autovehicul sau unor remorci; participare la competiții, instruiri, scoala de oferi, antrenamente sau încercări; taximetrie, transport alternativ – ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car ect.), transferuri; folosirea automobilului pentru livrări de tipul comerțului cu amănuntul cu livrare la ușa; transportarea cu automobilului închiriat a unor persoane la auto stop; transportul unor substante periculoase sau activitati ilegale, de mărfuri voluminoase, sau altor încărcături diferite de cele admisibile de producătorul automobilului precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere; conducerea automobilului în afara rețelei rutiere naționale sau pe drumuri fără pavaj rutier durabil. La încălcarea oricăruia dintre aceste cazuri de interzicere, CHIRIAȘUL este obligat sa achite LOCATOR o penalitate în valoare de 300 de euro, pe langa obligatia de a repara prejudiciul integral produs LOCATOR.

6.3. De asemenea, este absolut interzisă folosirea automobilului pentru transportul unor cetățeni cu ședere ilegală, in caz contrar, CHIRIAȘUL este obligat sa achite LOCATORULUI o penalitate în valoare de 3000 de euro, pe langa obligatia de a repara prejudicial integral produs LOCATORULUI.

6.4. Fumatul și transportul animalelor, în afara cuștilor special proiectate în scopul acesta, cu automobilul închiriat este absolut interzisă. In cazul in care LOCATORUL constata existenta oricaror semne care indica faptul ca nu au fost respectate de catre CHIRIAS prevederile articolului 6.4., CHIRIAȘUL datorează o taxă, calculată în conformitate cu Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6.

6.5. In cazul in care automobilul este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati, in urma folosirii de catre CHIRIAS pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, CHIRIASUL este raspunzator de intreaga contravaloare a automobilului.

6.6. Despăgubirile și penalitățile datorate de către CHIRIAȘ sunt determinate conform Listei de preturi oficiale pentru clasa concretă de automobile, desemnată prin codul ACRISS corespunzător. În cazul în care reparațiile automobilului sunt mai scumpe din cauza utilizării unei vopsele speciale, de un brand, model sau clasă superioare sau la prezența unor daune care nu sunt menționate în Lista de preturi oficiale – despăgubirea este determinată de către LOCATOR. În afara taxelor pentru daune, CHIRIAȘUL este obligat a plăti și costurile ocazionate cu asistența rutieră sau transportul până la punctul de service și întors, chirie fixată pentru zilele de reparații, conform Listei de preturi oficiale și taxa administrativă corespunzătoare, în afara excepțiilor menționate în aceste Condiții generale.

6.7. CHIRIAȘUL declară că i-au fost aduse la cunoștință urmatoarele informatii:

  6.7.1. automobilul închiriat nu este proprietatea CHIRIASULUI; prin prezentul contract, CHIRIASUL are doar dreptul de a-l folosi conform prezentelor Conditii Generale; CHIRIAȘUL nu are dreptul de a dispune (instraina sau greva automobilul inchiriat in orice fel si de efectua orice alt act de dispozitie), iar în cazul în care nu respectă această dispoziție, fapta poate constitui infractiune conform Codului Penal.
  6.7.2. LOCATORUL își rezervă dreptul de a prelua posesia automobilul, fără notificare, în orice moment și pe cheltuiala CHIRIAȘULUI, în cazul în care Chiriasul incalcă prezentele Conditii Generale, prevederile din contractul de inchiriere si dispozițiile legale incidente.
  6.7.3. Toate automobilele LOCATORULUI sunt dodate cu sistem GPS care permite monitorizarea autoturismului, in orice moment si in orice loc s-ar afla si este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. CHIRIASUL isi dă acordul irevocabil LOCATORULUI pentru a accesa date din sistemul GPS instalat, pentru poziționarea și oprirea de la distanță a motorului automobilului închiriat, pentru exercitarea controlului asupra respectării clauzelor prezentului contract din partea CHIRIAȘULUI. LOCATORUL poate bloca pornirea motorului în următoarele cazuri:
   a) traversarea frontierei cu un stat pentru care nu este eliberată procură de către LOCATOR referitor la conducerea automobilului;
   b) expirarea contractului de închiriere și continuarea folosinței automobilului de către CHIRIAȘ fără consimțământul LOCATORULUI;
   c) condusul riscant și depășirea vitezei maxime admisibile cu 30 km/h sau cu mai mult;
   d) neplata sumelor datorate conform contractului de închiriere încheiat în termenul convenit;
   e) sistarea transmiterii semnalului de la sistemul GPS și lipsa legăturii cu CHIRIAȘUL.

6.8. Exploatarea uzuală a automobilului închiriat prevede distanța parcursă medie zilnică de 150 km pentru perioada închirierii. În cazul constatării unei folosințe care depășește exploatarea uzuală a automobilului, LOCATORUL își rezervă dreptul de a înceta serviciul prestat și de a nu acorda serviciile sale CHIRIASULUI, care a depășit exploatarea uzuală, stabilită de către LOCATOR, in închirierile anterioare.

VII. OBLIGATIILE LOCATORULUI. ASISTENTA RUTIERA

7.1. LOCATORUL se obliga:

  7.1.1. Sa transmita CHIRIASULUI dreptul de folosinta asupra automobilului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea automobilului, completarea si semnarea procesului verbal de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA).
  7.1.2. Sa asigure CHIRIASULUI asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, in caz de defectiune tehnica, datorată unui defect de fabrică sau uzurii naturale, daca aceasta nu este produsa din culpa CHIRIASULUI. LOCATORUL este obligat , intr-un interval de 3 zile de la notificarea defectiunii, să pună la dispoziția CHIRIASULUI un automobil de înlocuire de o clasă asemănătoare sau superioară, in cazul in care defectiunea nu poate fi remediata pe loc, automobilul de inlocuire va fi predat la cel mai apropiat punct de lucru al societății, daca automobilul este deplasabil, in conditii normale de siguranta, pe propriile roti, in caz contrar, urmand a furniza automobilul de inlocuire astfel: la locatia unde se afla automobilul defect, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României sau la cel mai apropiat punct de frotiera a României, in cazul in care automobilul s-a defectat in afara teritoriului Romaniei. In acest ultim caz, CHIRIAȘUL este obligat a acoperi cheltuielile ocazionate LOCATORULUI cu deplasarea automobilului închiriat până la frontiera Romaniei, unde îi va fi pus la dispoziție un automobil de înlocuire. LOCATORUL nu este responsabil de remedierea anvelopei in caz de pana.
  7.1.3. Sa prelungeasca perioada contractului de inchiriere cu timpul de întârziere ocazionat de furnizarea automobilului de înlocuire, în cazul înlocuirii automobilului, conform art. 7.1.2. sau in cazul in care CHIRIASUL a optat pentru taxa TOP PROTECTION sau PREMIUM PROTECTION. În cazul în care CHIRIAȘUL refuză automobilul de înlocuire, CHIRIAȘULUI îi este rambursată suma aferentă zilelor nefolosite, conform art. 5.4. În cazul în care rezervarea este realizată de către un partener sunt aplicabile condițiile partenerului, prin care CHIRIAȘUL a rezervat automobilul.

7.2. In cazul in care, din culpa CHIRIASULUI, LOCATORUL trebuie sa se deplaseze intr-o locatie diferita de punctul de lucru/sediul social, pentru a acorda asistenta CHIRIASULUI, precum, dar fara a se limita la urmatoarele cazuri: la vizitarea unei locații de producere a unei avarieri sau la furnizarea unui automobil de înlocuire într-o locație diferită de punctul de lucru al LOCATORULUI, din cauza producerii unui accident rutier sau daune, care au provocat imobilizarea automobilului principal sau imposibilitatea de îndeplinire a destinației sale principale, precum și în cazul furtului acestuia sau unui alt motiv care necesită vizita echipei LOCATORULUI, CHIRIASUL este obligat a plăti cheltuielile ocazionate cu livrarea/ vizita: prețul este de 0,50 euro/km parcurs în ambele sensuri de, taxa administrativă conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6 și valoarea tuturor cheltuielilor apărute suplimentar. CHIRIAȘUL are dreptul la un singur automobil de înlocuire, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 7.1.2.

7.3. LOCATORUL nu este responsabil de pierderile suportate de catre CHIRIAS in caz de defectare sau avarie a automobilului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de LOCATOR pentru reparatii.

7.4. Din momentul livrarii automobilului (data si ora semnarii procesului verbal de predare-primire) si pana la reintrarea in posesia acestuia, LOCATORUL (inclusiv angajații/reprezentanții acestuia) este exonerat de orice raspundere, atat civila, penala sau administrativa, pentru daunele provocate in trafic de automobilul inchiriat CHIRIASULUI (atat altor automobile cat si persoanelor fizice sau juridice sau bunurilor lor), respectiv dar nelimitandu-se la provocarea unor pierderi (directe/indirecte/ulterioare) de profit/venituri sau pentru ocazionarea unor cheltuieli de către CHIRIAȘ, pentru daunele suferite de CHIRIAȘ sau de alte persoane, produse în urma sau în legătură cu folosirea, imposibilitatea de folosire sau întârzierea la furnizarea automobilului, pentru lipsuri sau furturi de obiecte personale din automobil, Chiriasul asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la orice raspundere civila, contraventionala sau penala, rezultata din utilizarea automobilului inchiriat, LOCATORUL neavand nici o obligatie si nici o raspundere in acest sens. De asemenea, LOCATORUL nu este raspunzator nici pentru taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei de catre CHIRIAS/Soferul suplimentar sau orice alta persoana neautorizata sa conduca automobilul.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

8.1. In pretul de inchiriere, automobilul are inclusa polita de asigurare RCA, conform legii romane.

8.2. În cazul în care pe perioada inchirierii, din motive independete de culpa CHIRIASULUI, s-au produs prejudicii automobilului (daune, accident rutier sau furt), raspunderea CHIRIASULUI este limitata la valoarea depozitul achitat, cu conditia ca CHIRIASUL sa prezinte LOCATORULUI documentele jusitificative mentionate in Capitolul X, sa returneze cheile automobilului si documentele automobilului care i-au fost predate. În cazul in care prejudiciile automobilului au fost produse din culpa CHIRIASULUI, acesta este responsabil pentru valoarea integrală a prejudiciului cauzat. Sumele achitate de catre CHIRIAS, respectiv valoarea depozitului si pretul inchirierii (in cazul in care automobilul este restituit anterior expirarii duratei inchirierii), nu sunt supuse restituirii.CHIRIASUL poate opta la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea raspunderii: TOP PROTECTION si PREMIUM PROTECTION, pentru o suma suplimentară care este mentionata in Contractul de inchiriere.

8.3. Taxa „TOP PROTECTION“ și „PREMIUM PROTECTION“ scutesc CHIRIAȘUL de responsabilitatea pentru daunele aduse exteriorului automobilului, incendiu sau furt, cu condiția notificarii LOCATOR despre incidentul produs, in termen de 24 de ore de la producerea sa si a prezentarii, in termen de 3 zile de la producerea incidentului a documentului emis de către Organele de Politie, întocmit conform legislatiei in vigoare, conform Capitolului X, prezentat LOCATORULUI.

8.4. Taxa „TOP PROTECTION“ și „PREMIUM PROTECTION“ limitează responsabilitatea CHIRIAȘULUI pentru daunele produse in urma unui SINGUR eveniment pe perioada inchirierii. Dacă CHIRIAȘUL dorește a continua închirierea cu taxa inclusă „TOP PROTECTION“ sau „PREMIUM PROTECTION“, acesta trebuie să plătească din nou taxa respectivă pentru numărul de zile corespunzător până la sfârșitul perioadei de închiriere. În cazul în care CHIRIAȘUL refuză a plăti taxa respectivă, CHIRIASUL va fi responsabil pentru daunele produse automobilului pentru orice alt eveniment ulterior, conform prezentelor Conditii generale de inchiriere.

8.5. Taxa „TOP PROTECTION“ conferă CHIRIAȘULUI următoarele drepturi, cu conditia respectarii obligatiilor prevazute in capitolul X :

  a) In cazul in care CHIRIASUL restituie automobilul cu daune, cu excepția celor de pe suprafața inferioară a automobilului, provocate în urma producerii unui eveniment, dar care implică până la 3 elementele adiacente de dimensiuni mari și elementele lor constitutive de dimensiuni mici, cu deformare prezentă pe maxim unul din cele 3 elemente, pentru care CHIRIASUL nu prezinta documente justificative, respectiv formularul de Constatare amiabilã de accident completat sau alte documente emise de organele de politie care atestă producerea evenimentului, CHIRIAȘUL va avea dreptul la rambursarea integrala a depozitului, cu conditia completarii unei declarații privind evenimentul produs în fața reprezentantului LOCATORULUI.
  b) În cazul producerii unui accident rutier, daune, incendiu sau furt pe teritoriul României, CHIRIAȘUL va primi automobil de înlocuire la punctul de lucru cel mai apropiat al LOCATORULUI, în termen de până în 3 zile lucrătoare. De asemenea, cheltuielile de transport și asistență rutieră pentru automobilul avariat vor fi suportate de către LOCATOR.
  c) În cazul producerii unui accident rutier sau daune în afara teritoriului României, CHIRIAȘUL va primi automobil de înlocuire la punctul de lucru cel mai apropiat al LOCATORULUI, în termen de până în 3 zile lucrătoare. CHIRIAȘUL este obligat a acoperi doar cheltuielile ocazionate cu deplasarea automobilului închiriat in afara teritoriului Romaniei până la frontiera României, cheltuielile de transport și asistență rutieră pentru automobilul avariat, pe teritoriul României, vor fi suportate de către LOCATOR.
  d) Limitează respunderea pentru daunele provocate asupra: geamurilor, în valoarea complete; anvelopelor și capacelor jantelor, în valoare de până la 100 de euro; jantelor în valoare de până la 200 de euro, dacă CHIRIAȘUL completează declarație pentru evenimentele produse. Limitarea raspunderii este valabilă pentru fiecare element de același tip, în limita valorilor menționate, în funcție de numărul elementelor avariate.
  e) Scutește CHIRIAȘUL de plata taxei administrative prevăzute în art. 9.9 lit.a).

8.6. Taxa „PREMIUM PROTECTION“ include drepturile conferite prin taxa „TOP PROTECTION“, precum si următoarele drepturi suplimentare CHIRIAȘULUI, cu conditia respectarii obligatiilor prevazute in capitolul X:

  a) In cazul in care CHIRIASUL restituie automobilul cu daune, inclusiv daune asupra suprafeței inferioare a automobilului, provocate în urma producerii unui eveniment, pentru care CHIRIASUL nu prezinta documente justificative, respectiv formularul de Constatare amiabilã de accident completat sau alte documente emise de organele de politie care atestă producerea evenimentului, CHIRIAȘUL va avea dreptul la rambursarea integrala a depozitului, cu conditia completarii unei declarații privind evenimentul produs în fața reprezentantului LOCATORULUI.
  b) În cazul producerii unui accident rutier, daune, incendiu sau furt pe teritoriul României, CHIRIAȘUL va primi automobil de înlocuire la adresa indicată de către CHIRIAȘ, aflată pe teritoriul țării, în termen de 1 zi lucrătoare.
  c) În cazul producerii unui accident rutier sau daune în afara teritoriului României, CHIRIAȘUL va primi automobil de înlocuire la frontiera Romaniei, în termen de 1 zi lucrătoare. CHIRIAȘUL este obligat a acoperi doar cheltuielile ocazionate cu deplasarea automobilului închiriat in afara teritoriului Romaniei până la frontiera României.
  d) Scutește de raspundere cu privire la daunele aduse anvelopelor, jantelor, capacelor de jante și geamurilor, după completarea declarației privind evenimentul produs.

8.7. Plata taxelor „TOP PROTECTION“ și „PREMIUM PROTECTION“ nu scutește CHIRIAȘUL de obligațiile și responsabilitățile sale prevăzute în prezentele Condițiile generale de închiriere, nici nu acoperă lipsurile parțiale, pierderea, furtul unor piese sau accesorii, daune provocate interiorului automobilului: tapițerie, bordul mașinii, scaune, portbagaj, daune provocate de alimentarea cu combustibil, care nu corespunde standardelor și indicațiilor producătorului; daune provocate de transportul unor mărfuri periculoase; daune provocate de exploatarea automobilului în afara rețelei rutiere și de impingerea/tragerea altor autovehicule; daune datorate unor reparații neautorizate, care nu sunt aprobate de către LOCATOR.

IX. TAXE SUPLIMENTARE SI PENALITATI

9.1. Taxa „IEȘIRE ÎN STRĂINĂTATE“ („CROSS BORDER“). CHIRIASUL este obligat sa informeze LOCATORUL cu minim 3 zile anterior datei la care doreste sa paraseasca teritoriul Romaniei cu automobilul inchiriat si sa achite contravaloarea acestei taxe. Pentru a putea parasi teritoriul Romaniei, dupa achitarea taxei, LOCATORUL va pune la dispozita CHIRIASULUI o procura pentru conducerea automobilului în străinătate, in care vor fi consemnate țările unde va avea dreptul sa conduca automobilul inchiriat. Taxa nu include costurile rutiere, legate de traversarea frontierei și de folosirea automobilului în străinătate, care sunt in sarcina exclusiva a CHIRIASULUI.

9.2. Taxa „ȘOFER SUPLIMENTAR” („ADDITIONAL DRIVER“). Această taxa permite CHIRIASULUI sa includa un sofer suplimentar în contract, care are aceleași drepturi și obligații ca șoferul principal. Acesta trebuie sa indeplineasca toate cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute anterior si este obligat a poseda documente personale corespunzătoare și valabile: pașaport/ carte de identitate, permis de conducere automobile, pe care trebuie sa le prezente în original la incheierea contractului.

9.3. Taxa „ȘOFER TÂNĂR“ („YOUNG DRIVER“). Această taxa este obligatorie pentru șoferii care detin permis de conducere de cel putin 1 an si cel mult 3 ani, fiind solicitat un depozit de valoarea dublă. Pentru unele clase sunt posibile restricții suplimentare.

9.4. Taxa „SERVICE ÎNTÂRZIAT“ („LATE SERVICE FEE“), permite CHIRIASULUI primirea sau returnarea automobilului în afara orarului menționat pe site-ul societății sau în zilele stabilite în Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6.

9.5. Taxa „LIVRARE” sau „ÎNTOARCERE” („DELIVERY“), permite CHIRIASULUI sa aleaga locatia pentru primirea sau returnarea automobilului, la o locație indicată de acesta. Este negociată individual și consemnată în contract.

9.6. Taxa „CHIRIE UNISENS“ („ONE WAY RENTAL“), permite CHIRIASULUI sa primeasca automobilul dintr-un punct de lucru al LOCATOR și sa returneze automobilul în alt punct de lucru. Este negociată individual și consemnată în contract.

9.7. Taxa „COMBUSTIBIL PREPLĂTIT“ („PREPAID FUEL“). CHIRIAȘUL plătește în prealabil valoarea combustibilului din rezervorul automobilului. În cazul în care CHIRIAȘUL returnează automobilul cu o parte din acest combustibil, LOCATORUL nu datorează rambursarea sumelor pentru combustibilul neutilizat.

9.8. Taxa „CHIRIE UNISENS“. CHIRIASUL este obligat sa plateasca aceasta taxa în cazul nerespectării termenului de notificare prevazut in art. 4.5, referitor la locația de returnare a automobilului, conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6 precum si taxa administrativa.

9.9. La încălcarea Condițiilor generale ale contractului de închiriere sau a legislatiei privind circulația rutieră, CHIRIAȘUL se obligă a plăti „Taxa administrativă“, a carei valoare este detaliata in Lista de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6, în următoarele cazuri:

  a) În caz de furt, daune, accident sau orice incidente care implică automobilul închiriat, vizita la locația producerii unui accident rutier sau de avariere a automobilului, indiferent de cauza care a provocat evenimentul respectiv și indiferent dacă acesta s-a produs din culpa CHIRIAȘULUI sau nu.
  b) În cazul in care LOCATORULUI ii este comunicat un proces verbal de contraventie referitor la aplicarea unei amenzi din culpa CHIRIASULUI, pentru incalcarea legislatiei privind circulația rutieră.
  c) În cazul încălcării dispozițiilor art.6.1.6, din Condițiile generale de închiriere;
  d) În cazul încălcării dispozițiilor art. 7.2. din Condițiile generale de închiriere;
  e) În cazul încălcării dispozițiilor si art. 9.8 din Condițiile generale de închiriere.

9.10. CHIRIASUL va suporta, pe intreaga perioada de inchiriere, urmatoarele: taxele de parcare, inclusiv cele ocazionate de preluarea-predarea automobilului, in alta locatie decat cea propusa de LOCATOR, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, LOCATOR va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre CHIRIAS si va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 €/amenda.

9.11. CHIRIASUL va plati taxa pentru kilometri parcurși depășiți, calculată conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6, în cazul în care în contractul de închiriere este menționată limită zilnică a distanței parcurse în km și aceasta limită este depășită de către CHIRIAȘ.

9.12. CHIRIASUL se oblisa sa plateasca o taxa de administrare de 50 €/70 €, in functie de tipul automobilului inchiriat, conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6, în cazul in care la restituire, automobilul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii.

9.13. Alimentarea de catre CHIRIAS a automobilului inchiriat, cu alt carburant decat cel indicat de producator atrage dupa sine obligatia CHIRIASULUI de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 €, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare (inclusiv CHIRIASILOR care au optat pentru Taxa premium protection si Taxa Top Protection).

9.14. În cazul nerespectarii obligatiei din art. 6.1.8, CHIRIAȘUL este obligat sa achite LOCATORULUI penalități în valoare de 300 de euro pentru fiecare țară în care automobilul închiriat a fost folosit fără autorizare expresa. CHIRIASUL raspunde pentru toate prejudiciile produse LOCATORULUI, fiind excluse de la aplicare toate acoperirile suplimentare plătite de către CHIRIAȘ.

9.15. LOCATORUL nu este obligat să solicite acordul suplimentar pentru plăți suplimentare de la deținătorul de card în următoarele cazuri:

  a) orice neexecutare a contractului pentru care sunt prevăzute despăgubiri, penalități și taxe, conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6 sau oricare alte temei legale sau descrise în prezentele Conditii generale de inchiriere;
  b) colectarea unor taxe, care nu au fost plătite de către CHIRIAȘ, inclusiv taxe plătite unor furnizori pentru curentul consumat la închirierea automobilului;
  c) cheltuieli suplimentare ale LOCATORULUI, apărute în perioada de posesie a automobilului închiriat de către CHIRIAȘ, astfel cum sunt detaliate in art. 9.10.

X. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE

10.1. CHIRIASUL are obligatia de a anunta imediat LOCATORUL despre orice avarie descoperita la automobile, care nu a fost inclusa in Procesul-verbal de predare-primire.

10.2. La producerea unui accident rutier, daune sau avarieri, CHIRIASUL se obliga sa ia toate măsurile necesare pentru salvarea, limitarea și/sau reducerea daunelor automobilului.

10.3. La producerea unui accident rutier, daună, furt sau orice fel de incident care implică automobilul închiriat, indiferent de persoana care este vinovată, CHIRIAȘUL este obligat imediat, dar nu mai târziu de 24 ore sa înștiința LOCATORUL la numărul de telefon: 0040 740 872 872 cu privire la incidentul produs și a comunica toate faptele, circumstanțele și datele /numele martorilor etc. precum și a acorda asistența deplină Poliției pentru eliberarea documentelor, care atestă producerea evenimentului în cauza.

10.4. Daca dauna are autor necunoscut, CHIRIASUL are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii catre LOCATOR, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.

10.5. Daca accidentul s-a produs din vina CHIRIASULUI si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:

  - Completarea formularului de constatare amiabila, in cazul in care cei doi soferi stabilesc vina Chiriasului;
  - Proces Verbal de constatare a evenimentului + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.

10.6. Daca accidentul nu s-a produs din vina CHIRIASULUI si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:

  - Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie permis conducere vinovat, precum si orice alte documente solicitate de compania de asigurare;
  - In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat, Proces Verbal de constatare a evenimentului si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie, precum si orice alte documente solicitate de compania de asigurare.

10.7. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale, CHIRIASUL are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie. De asemenea, vor fi necesare si copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat, precum si orice alte documente solicitate de compania de asigurare.

10.8. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal, CHIRIASUL are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.

10.9. In toate cazurile descrise anterior CHIRIASUL are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.

10.10. CHIRIAȘUL este obligat a furniza LOCATORULUI în termen de 3 zile de la producerea evenimentului documentele mentionate anterior, aplicabile fiecarui caz in parte.

10.11. În termen de maxim 5 zile de la producerea evenimentului, indiferent daca accidentul/ dauna a fost produsa pe teritoriul Romanie sau in afara, CHIRIASUL se obliga sa puna la dispoziția LOCATORULUI, prin deplasarea pe cheltuiala sa a automobilului inchiriat la punctul de lucru al LOCATORULUI, pentru inspecție și realizarea unor fotografii de către compania de asigurare si sa acorde asistență deplină LOCATORULUI și companiei de asigurare pentru clarificarea incidentului și a daunelor suferite.

10.12. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna, CHIRIASUL este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

10.13. Pentru orice dauna noua aparuta pe perioada inchirierii automobilului se va relua prezenta procedura.

10.14. În cazul producerii unor daune asupra anvelopelor, CHIRIAȘUL este obligat a înlocui individual anvelopa defectată cu cea de rezervă sau a folosi trusa de reparații de urgenta a anvelopelor pentru îndepărtarea daunelor, după care a vizita punctul de lucru cel mai apropiat al LOCATORULUI pentru inspecția automobilului.

XI. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

11.1. Termenii prelungirii sau ai incetarii anticipate a contractului de inchirire nu pot fi stabiliti decât cu acordul LOCATORULUI.

11.2. În cazul în care CHIRIAȘUL dorește prelungirea perioadei contractului, acesta este obligat să notifice, în scris, cu cel putin 48 ore anterior termenului de expirare a contractului. CHIRIAȘUL poate solicita prelungirea perioadei contractului, respectiv folosința automobilului doar după obținerea acordului scris al LOCATORULUI și efectuarea plății, în termen de 24 ore de la primirea acordului privind prelungirea, conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6. LOCATORUL își rezervă dreptul de a refuza prelungirea contractului. În cazul în care CHIRIAȘUL nu primește confirmarea scrisă a LOCATORULUI privind prelungirea perioadei contractuale și întârzie cu returnarea automobilului, acesta datorează penalitati de intarziere, calculate conform Listei de preturi oficiale prevazuta in art. 6.6.

11.3. Contractul inceteaza de drept la sfârsitul perioadei de inchiriere sau inaintea termenului contractual initial, prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii unilaterale in cazul in care una dintre parti nu isi executa sau isi executa in mod necorespunzator obligatile sale contractuale esentiale.

11.4. Rezilierea Contractului operaza de drept, fara interventia instantei, fara punerea in intârziere sau indeplinirea oricarei formalitati suplimentare din momentul transmiterii notificarii de reziliere prin oricare dintre urmatoarele miloace: telefonic (SMS sau orice alta forma de mesagerie electronica de la si catre numerele de contact furnizate la incheierea contractului); posta electronica de la si catre adresele de email furnizate la incheierea contractului; transmiteri postale sau prin curier la adresele indicate la incheierea contractului.

11.5. Atât in cazul incetari Contractului de inchiriere inainte de termen cât si in cazul rezilierii, CHIRIASUL are obligatia de a preda automobilul in termen de 12 ore de la momentul incetari prin acordul partilor sau de la momentul transmiterii notificarii de reziliere. In caz contrar CHIRIASUL este responsabil pentru toate actiunile, costurile, cererile si prejudicile derivate din reintrarea LOCATORULUI in posesia autoturismului.

11.6. Indiferent de momentul sau cauza incetari contractului, CHIRIASUL raspunde fata de LOCATOR pentru toate daunele imputabile si consecintele financiare, in legatura cu utilizarea automobilului pe perioada inchirierii. In cazul in care rezilierea intervine ca urmare a nerespectarii de care LOCATOR a unei obligatii esentiale, raspunderea LOCATORULUI este limitata la pretul inchirierii.

XII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. LOCATORUL asigura, in condiţiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale CHIRIASULUI si respectarea dreptului acestuia la protecţia vietii private. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul informatiilor dezvaluite deliberat de catre CHIRIAS unor parti terte.

12.2. Atunci când CHIRIASUL utilizeaza serviciile LOCATORULUI, ii sunt solicitate anumite informații, precum numele, adresa de e-mail și informațiile privind plata, informații privind adresa de domiciliu, adresa de facturare, numărul de telefon, data și locul nașterii, pașaportul și permisul de conducere, actele de identitate emise de guvern (în cazul în care legea impune acest lucru) precum și numele eventualilor șoferi suplimentari, daca CHIRIASUL doreste acest lucru.

12.3. Datele personale colectate si inregistrate sunt utilizate de catre LOCATORULUI cu buna-credinta, pentru incheierea si executarea contractului cat si in scopuri legitime sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

12.4. Prin semnarea contractului de inchiriere și acceptarea prezentelor Condițiilor generale de inchiriere, CHIRIAȘUL este considerat informat și declară acordul lui expres privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către LOCATOR, prin colectarea, prelucrarea, utilizarea, furnizarea, păstrarea, etc. acestor date în scopurile executării contractului, precum și păstrarea copii ale actului de identitate/pasaport si ale permisului de conducere, conform legislatiei privind protecția datelor cu caracter personal. CHIRIAȘUL este considerat informat și declară acordul său expres cu privire la faptul că LOCATORUL poate furniza datele lui cu caracter personal unor autorități și/sau instituții de stat competente, precum și a le furniza unor terți, în cazurile prevăzute de lege.

12.5. Datele personale prelucrate, scopurile prelucrarii cat si drepturile CHIRIASULUI se regasesc afisate la sediul/punctul de lucru sau pe pagina de internet al LOCATORULUI.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Toate modificările și completările contractului, precum și toate documentele care reflectă executarea sa sunt considerate valabile doar dacă sunt realizate în formă scrisă și semnate de către reprezentanții împuterniciți ai părților.

13.2. La apariția unor litigii, partile vor incerca solutionarea pe cale amiabila a litigiului. In cazul in care acestea nu pot fi solutionate pe cale amiabila, litigiul va fi solutionat de instanta română competentă de la sediul LOCATORULUI.

13.3. Varianta in limba română a contractului și Condițiilor generale de inchiriere va prevala.

13.4. Comunicarile realizate pe cale electronică sau prin alte mijloace de comunicare, inclusiv prin Internet, sunt admise ca probe scrise.

13.5. Tuturor cazurilor care nu sunt reglementate și care decurg din contract le sunt aplicabile dispozițiile legislației în vigoare.

Lista de prețuri conform art. 6.6

Lista de prețuri p. 1
Lista de prețuri p. 2
Lista de prețuri p. 3
Lista de prețuri p. 4
Lista de prețuri p. 5
Pentru clienți
Urmăriți-ne:
Rating : 90.8% din 26 recenzii
© 2024 Top Rent A Car Ltd. All Rights Reserved Premiul câștigat WTA - Companie lider de închirieri auto din Bulgaria 2024 Premiul câștigat WTA - Companie lider de închirieri auto din Bulgaria 2023 Premiul câștigat Tripadvisor Travellers’ Choice pentru 2023.